Loading

Starożytna architektura Grecji

W okresie od około IX w. p. n. e. do około I w. n. e. budownictwo tworzone przez Hellenów (ludzi mówiących po grecku), nazywamy architekturą starożytnej Grecji. Architektura grecka powstawała w trzech głównych okresach: archaicznym, klasycznym i hellenistycznym.

In the period from around the 9th century BC to around the 1st century AD, the buildings created by the Hellenes (Greek-speaking people) are called the architecture of ancient Greece. Greek architecture developed in three main periods: archaic, classical and Hellenistic.

Στην περίοδο περίπου από τον 9ο αιώνα π.Χ. έως τον 1ο αιώνα μ.Χ., τα κτίρια που δημιούργησαν οι Έλληνες (ελληνόφωνοι) ονομάζονται αρχιτεκτονική της αρχαίας Ελλάδας. Η ελληνική αρχιτεκτονική αναπτύχθηκε σε τρεις κύριες περιόδους: την αρχαϊκή, την κλασική και την ελληνιστική.

W zwyczaju greckiej kultury znalazły się trzy najważniejsze cechy takie jak: piękno, dobro, prawda. Artyści w swoich dziełach literackich i teatralnych próbowali przedstawić piękno natomiast filozofowie dociekali prawdę o świecie O umiłowaniu piękna przez starożytnych Greków świadczyły także dzieła architektów i rzeźbiarzy, byli oni przekonani, że istnieją obiektywne kanony piękna, które można opisać matematycznie, dlatego budowle były symetryczne, proporcjonalne oraz cechowały się harmonią.

There are three most important features in the custom of Greek culture, such as: beauty, goodness, truth. Artists in their literary and theatrical works tried to present beauty, while philosophers inquired about the truth about the world. The ancient Greeks’ love of beauty was also evidenced by the works of architects and sculptors, they were convinced that there are objective canons of beauty that can be described mathematically, therefore the buildings were symmetrical, proportional and were characterized by harmony.

Τρία είναι τα πιο σημαντικά χαρακτηριστικά στο έθιμο του ελληνικού πολιτισμού, όπως: ομορφιά, καλοσύνη, αλήθεια. Οι καλλιτέχνες στα λογοτεχνικά και θεατρικά τους έργα προσπαθούσαν να παρουσιάσουν την ομορφιά, ενώ οι φιλόσοφοι ρωτούσαν για την αλήθεια για τον κόσμο. Η αγάπη των αρχαίων Ελλήνων για την ομορφιά αποδεικνύεται και από τα έργα αρχιτεκτόνων και γλυπτών, ήταν πεπεισμένοι ότι υπάρχουν αντικειμενικοί κανόνες ομορφιάς που μπορούν να περιγραφούν μαθηματικά, επομένως τα κτίρια ήταν συμμετρικά, ανάλογα και χαρακτηρίζονταν από αρμονία.

Architektura w starożytnej Grecji to przede wszystkim budowle sakralne. Świątynie służyły przede wszystkim do oddawania czci bogom z ich panteonu. Budowle sakralne w starożytnej Grecji budowane były na planie prostokąta. Dach w tych budowlach oparty był na kolumnach i belkowanym dachu.

Architecture in ancient Greece is primarily religious buildings. The temples were primarily used to worship the gods in their pantheon. In ancient Greece, religious buildings were built on a rectangular plan. The roof in these buildings was based on columns and a beam roof.

Η αρχιτεκτονική στην αρχαία Ελλάδα είναι κατά κύριο λόγο θρησκευτικά κτίρια. Οι ναοί χρησιμοποιούνταν κυρίως για να λατρεύουν τους θεούς στο πάνθεον τους. Στην αρχαία Ελλάδα τα θρησκευτικά κτίρια χτίζονταν σε ορθογώνια κάτοψη. Η στέγη σε αυτά τα κτίρια βασιζόταν σε κολώνες και δοκάρι.

Grecki teatr związany jest głównie z czcią boga Dionizosa. Obiekty te budowane były w określony sposób na wolnym powietrzu oraz były budowane zazwyczaj z kamienia.
Greek theater is mainly associated with the worship of the god Dionysus. These facilities were built in a specific way in the open air and were usually built of stone.
Το ελληνικό θέατρο συνδέεται κυρίως με τη λατρεία του θεού Διόνυσου. Οι εγκαταστάσεις αυτές χτίζονταν με συγκεκριμένο τρόπο στην ύπαιθρο και συνήθως ήταν πέτρινες.
Greckie domy, które nazywano oikos, były nieco mniej trwałe, niż te, które budowano do użyteczności publicznej. Na ogół budynki mieszkalne budowane były z mniej trwałych materiałów niż gmachy publiczne, takie jak świątynie czy skarbce, ich pozostałości. Grecki dom, mógł mieć różne formy. Domy z okresu archaicznego były zapewne rodzajem szałasów, często budowanych na planie koła. W centrum znajdowało się ognisko. Otwarte palenisko pozostało sercem domu także później, gdy zaczęto budować domy o solidniejszej konstrukcji; dym uchodził przez otwór w dachu, nie stosowano kominów. Ściany wznoszono najczęściej z cegieł suszonych na słońcu. Wykorzystywano drewnianą konstrukcję wypełnioną słomą i gliną. Pierwotne domy miały zapewne tylko dwie izby z przedsionkiem od frontu – taki plan był wzorem dla starych greckich świątyń.
Greek houses called oikos were slightly less durable than those built for public utilities. In general, residential buildings were built of less durable materials than public buildings, such as temples or treasuries, and their remains. A Greek house could take many forms. The houses from the archaic period were probably a kind of huts, often built on a circular plan. There was a fire in the center. The open hearth remained the heart of the house also later, when houses of more solid construction began to be built; smoke was escaping from an opening in the roof, no chimneys were used. The walls were usually made of bricks dried in the sun. A wooden structure filled with straw and clay was used. The original houses probably had only two rooms with a vestibule at the front – such a plan was a model for old Greek temples.
Τα ελληνικά σπίτια που ονομάζονταν οίκος ήταν ελαφρώς λιγότερο ανθεκτικά από αυτά που χτίστηκαν για υπηρεσίες κοινής ωφέλειας. Γενικά, τα κτίρια κατοικιών κατασκευάζονταν από λιγότερο ανθεκτικά υλικά από τα δημόσια κτίρια, όπως οι ναοί ή τα θησαυροφυλάκια, και τα ερείπια τους. Ένα ελληνικό σπίτι θα μπορούσε να πάρει πολλές μορφές. Τα σπίτια της αρχαϊκής περιόδου ήταν πιθανότατα ένα είδος καλύβων, συχνά χτισμένα σε κυκλική κάτοψη. Υπήρχε φωτιά στο κέντρο. Η ανοιχτή εστία παρέμεινε η καρδιά του σπιτιού και αργότερα, όταν άρχισαν να χτίζονται σπίτια πιο στιβαρής κατασκευής. καπνός έβγαινε από ένα άνοιγμα στην οροφή, δεν χρησιμοποιήθηκαν καμινάδες. Οι τοίχοι ήταν συνήθως κατασκευασμένοι από τούβλα που είχαν στεγνώσει στον ήλιο. Χρησιμοποιήθηκε μια ξύλινη κατασκευή γεμάτη με άχυρο και πηλό. Τα αρχικά σπίτια είχαν πιθανώς μόνο δύο δωμάτια με προθάλαμο στο μπροστινό μέρος – ένα τέτοιο σχέδιο ήταν πρότυπο για παλιούς ελληνικούς ναούς.

Budynki kamienne, wykształcone z megaronu budowano na planie prostokąta. Domy stawiano na podstawie na kamieniu. Taki cokół chronił ściany przed wilgocią. Dachy pokrywano strzechą, a podłogę wykładano kamienną mozaiką, ale w uboższych domach mieszkańcom często wystarczała ubita glina.

Stone buildings, made of megaron, were built on a rectangular plan. The houses were built on a stone base. Such a plinth protected the walls from moisture. The roofs were thatched and the floor was tiled with stone mosaics, but in poorer houses, compacted clay was often enough.

Πέτρινα κτίσματα, κατασκευασμένα από μέγαρο, χτίστηκαν σε ορθογώνια κάτοψη. Τα σπίτια ήταν χτισμένα σε πέτρινη βάση. Μια τέτοια πλίνθος προστάτευε τους τοίχους από την υγρασία. Οι στέγες ήταν αχυρένιες και το δάπεδο ήταν πλακάκι με πέτρινα μωσαϊκά, αλλά στα φτωχότερα σπίτια, συχνά αρκούσε ο συμπαγής πηλός.

Rezydencje zamożnych Greków wznoszone były z lokalnego kamienia, ściany tynkowano. W centrum domu znajdował się wewnętrzny dziedziniec, umożliwiający dopływ światła i świeżego powietrza.

The residences of wealthy Greeks were built of local stone, the walls were plastered. In the center of the house there was an internal courtyard which allowed for light and fresh air.

Οι κατοικίες των πλούσιων Ελλήνων ήταν χτισμένες από ντόπια πέτρα, οι τοίχοι ήταν σοβατισμένοι. Στο κέντρο του σπιτιού υπήρχε μια εσωτερική αυλή που επέτρεπε φως και καθαρό αέρα.

W miastach domy były często piętrowe. W głębi budynku były pomieszczenia mieszkalne oraz magazyny podziemne, a na parterze warsztaty i sklepy. Prawdopodobnie pomieszczenia na piętrze służyły przede wszystkim kobietom.

In cities, houses were often multi-story. At the back of the building there were living quarters and underground warehouses, and on the ground floor there were workshops and shops. Probably the rooms on the first floor were used primarily by women.

Στις πόλεις, τα σπίτια ήταν συχνά πολυώροφα. Στο πίσω μέρος του κτιρίου υπήρχαν ενοικιαζόμενα δωμάτια και υπόγειες αποθήκες και στο ισόγειο υπήρχαν εργαστήρια και καταστήματα. Πιθανώς τα δωμάτια του πρώτου ορόφου χρησιμοποιήθηκαν κυρίως από γυναίκες.