Loading

About Mobility 2022

Podsumowanie mobilności uczniów w projekcie „Grecka kooperacja – budowlańcy i mechanicy samochodowi podnoszą swoje kompetencje kluczowe w trakcie zagranicznego projektu”

Wiosną tego roku młodzież Zespołu Szkół Samochodowych i Budowlanych w Głogowie przystąpiła do realizacji wyjazdu zagranicznego w ramach projektu ponadnarodowej mobilności uczniów. Łącznie 32 uczniów wzięło udział w dwóch programach edukacyjnych, które pozwoliły młodzieży zwiększyć poziom kompetencji kluczowych, a także poznać zagraniczne uwarunkowania rozwoju branż, w których się kształcą.

 

Najważniejsze informacje

Mobilność odbyła się w dniach 3-14 kwietnia 2022 roku. W wyjeździe wzięło udział 32 uczniów, w tym:

– 16 uczniów z klas technik pojazdów samochodowych

– 16 uczniów z klas technik budownictwa.

Młodzież wyłoniona została w procedurze rekrutacyjnej. W konkursie brano pod uwagę takie elementy jak osiągnięcia w nauce czy szczególne zaangażowanie w życie szkoły. Grono szczęśliwców pojechało do słonecznej Grecji w towarzystwie 4 opiekunów: prof. Liliany Sobocińskiej, prof. Sylwii Matuszewskiej, prof. Jarosława Cecha oraz prof. Mariana Kanigowskiego, którzy pełnili także rolę mentorów w realizowanych programie.

Szkołą przyjmującą w projekcie było Mpakogianni Private School w miejscowości Larisa. Pierwotnie planowano, że wyjazd odbędzie się do Włoch, jednak plany te zostały pokrzyżowane przez pandemię. Mpakogianni okazało się jednak świetnym wyborem – jako partner w projekcie placówka miała ważny wkład w realizację przewidzianych działań na wysokim poziomie.

Udział w wyjeździe był bezpłatny. Koszty związane z realizacją programu, podróżą, zakwaterowaniem i innymi aspektami w projekcie pokryte zostały ze środków, które ZSSiB pozyskał z Europejskiego Funduszu Społecznego w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój.

Przygotowanie do mobilności

Program mobilności został opracowany w dość ambitny sposób – a ponieważ już sama podróż i funkcjonowanie w zagranicznym środowisku to nie lada wyzwanie, wszyscy uczestnicy przed wyjazdem wzięli udział w kursie przygotowawczym. W ramach zajęć o różnorodnej formie uczniowie pogłębiali wiedzę, zwiększali sprawność językową czy uczestniczyli w zajęciach pedagogicznych. Dzięki temu znacznie pewniej czuli się podczas wyjazdu, a zdobyta wiedza i kompetencje przyczyniły się do osiągnięcia wysokiej jakości rezultatów samej mobilności.

Na przygotowanie złożyły się:

– zajęcia językowe w wymiarze 18 godzin, w tym z języka angielskiego i greckiego

– zajęcia merytoryczne, w tym przygotowanie kulturowe i zajęcia z przedmiotów zawodowych, powiązanych z tematyką mobilności – razem 10 godzin

– zajęcia pedagogiczne – 5 godzin.

Wielka grecka przygoda – czyli przebieg mobilności

W drogę do Grecji ruszyliśmy 3 kwietnia, by już dzień później zawitać do hotelu Golden Sun w miejscowości Nea Mesangala. Chociaż zmęczeni podróżą, nie mogliśmy doczekać się pierwszego spotkania z mentorami! Podczas zapoznania przedstawiono nam szczegółowy program na kolejne dni oraz wymogi związane z rezultatami pracy.

Tematyka mobilności była związana z tworzeniem stron internetowych w formie międzynarodowych słowniczków – blogów, poświęconych odpowiednio branży motoryzacyjnej i budownictwu. Podczas pierwszej wizyty w szkole poznaliśmy naszych greckich kolegów, z którymi utworzyliśmy zespoły projektowe. Był to również czas na wzajemne poznanie – w części oficjalnej dzięki prezentacjom na temat szkół, w tej mniej oficjalnej przez wspólne zajęcia sportowe i dyskusje. Grecy okazali się bardzo otwarci, a ich serdeczność pomogła nam przełamać opory przed komunikowaniem się w języku angielskim.

W trakcie kolejnych dni mobilności braliśmy udział w różnorodnych zajęciach, które pozwalały nam lepiej „wgryźć się” w tematykę mobilności, poznać kraj przyjmujący i rozwijać nasz kompetencje. Oczywiście, w centrum znalazły się zajęcia merytoryczne i współpraca ze szkołą partnerską. Program mobilności został zaplanowany w taki sposób, że z każdym dniem zwiększaliśmy wiedzę i praktyczne umiejętności dotyczące tworzenia stron internetowych, planowania treści czy projektowania grafik. Poznaliśmy dane statystyczne związane z użytkowaniem internetu w Polsce i w Grecji, na tej podstawie opracowując wytyczne dotyczące przygotowywania treści na blog. Poznaliśmy pojęcia takie jak content czy SEO i nauczyliśmy się weryfikować trendy wśród internautów. WordPress nie ma już przed nami tajemnic – czego dowodzą artykuły opublikowane na naszym blogu! Poznaliśmy także narzędzia projektowania graficznego, takie jak Canva. To od „technicznej” strony – a jak wyglądała ta merytoryczna? Podczas zajęć stacjonarnych i terenowych obie grupy zwiększały swoją wiedzę na temat historii i współczesności branż budowlanej i samochodowej. Wszystko zaplanowane zostało w taki sposób, by uczniowie maksymalnie dużo materiałów i informacji gromadzili samodzielnie, w tym podczas wizytacji, gier miejskich czy wywiadów. I tak grupa budowlana odwiedzała zabytki i przykłady architektury z różnych epok, by wskazać kluczowe wpływy starożytne, śródziemnomorskie czy osmańskie. Wizytowano także współczesne budowy, a młodzież miała okazję poznać prawo budowlane w Grecji czy wymogi związane z budownictwem mieszkalnym w tym kraju. Młodzież uczestniczyła także w wykładzie na temat nowoczesnego zarządzania budynkami z wykorzystaniem technologii cyfrowych na przykładzie „smarthotelu”. Grupa „samochodowa” odwiedziła natomiast m.in. Muzeum Techniki w Salonikach z ekspozycją multimedialną poświęconą motoryzacji czy Muzeum Motoryzacji w Korrinos, gdzie można zobaczyć wiele zabytkowych modeli w ramach prywatnej kolekcji samochodów ściąganych z planów filmowych. Uczniowie realizowali także wizytacje pozwalające im lepiej poznać współczesność greckiej motoryzacji, w tym np. salon Peugot w miejscowości Katerini.

Na obie grupy czekało także wiele zadań związanych z podnoszeniem kompetencji ogólnych, w tym gry miejskie w miejscowościach Larisa i Katerini, które wymagały od uczniów samodzielnego zbierania informacji czy warsztaty z robotyki. Poza godzinami zajęć na młodzież czekała masa niespodzianek – niesamowite wycieczki w ramach programu kulturowego! Odwiedziliśmy m.in. klasztory w Meteorach, uznane za jedno z miejsc o największej wartości przyrodniczej i architektonicznej w Europie, miasteczko Stary Panteleimon, Litochoro i wąwóz Enipeas oraz Olimpijski Park Narodowy czy średniowieczy zamek górujący nad Riwierą Olimpijską. Najlepsze (i najbardziej słoneczne😉 ) wspomnienia związane są z rejsem na wyspę Paleo Trikeri. Całodzienna eskapada nie pozwoliła się nam nudzić nawet przez chwilę! Widok delfinów w morskiej toni, zabawy i animacje na statku, piękne plaże czy przepyszne greckie smaki – każda minuta wypełniona była wspaniałymi doświadczeniami!

Rezultaty materialne

Niemal dwa greckie tygodnie były jednak przede wszystkim czasem ciężkiej pracy. W ramach mobilności uczniowie pracowali w tzw. metodzie projektowej, biorąc na siebie odpowiedzialność za wypracowanie wskazanych przez mentorów efektów na wysokim poziomie. Młodzież realizowała zadania w międzynarodowych grupach, złożonych z uczniów z Polski i Grecji. Efektem ich pracy jest strona http://speak-with-engineer.pl/  . Jest to międzynarodowy serwis, z sekcjami poświęconymi branży budowlanej i samochodowej. Na stronie można znaleźć także praktyczne słowniczki polsko – angielsko – greckie, przygotowane z myślą o młodzieży planującej realizację projektów edukacyjnych czy staży w Grecji. Uczestnicy opracowali treści w trzech językach, a także wszystkie materiały graficzne zawarte w serwisie.

Częścią serwisu jest także strona poświęcona mobilności, przedstawiająca najważniejsze informacje na temat projektu i samego wyjazdu zagranicznego. Oprócz tego powstał także Facebook promocyjny dot. projektu, a uczestnicy zaangażowani byli w tworzenie treści do codziennych relacji w mediach społecznościowych szkoły.

Summary of students’ mobility in the project “Greek cooperation – builders and car mechanics improve their key competences during a foreign project”

In spring this year, the youth of the Automobile and Construction School Complex in Głogów embarked on a foreign trip as part of the transnational student mobility project. A total of 32 students took part in two educational programs, which allowed young people to increase the level of key competences, as well as learn about foreign conditions for the development of industries in which they study.

The most important information

The mobility took place on April 3-14, 2022. 32 students took part in the trip, including:

– 16 students from motor vehicle technician classes

– 16 students from building technician classes.

The youth were selected in the recruitment procedure. The competition took into account such elements as academic achievements or special involvement in the life of the school. The lucky group went to sunny Greece in the company of 4 tutors: prof. Liliana Sobocińska, prof. Sylwia Matuszewska, prof. Jarosław Cech and prof. Marian Kanigowski, who also acted as mentors in the ongoing program.

The host school in the project was Mpakogianni Private School in Larisa. Originally, the trip was planned to take place in Italy, but these plans were thwarted by the pandemic. However, Mpakogianni turned out to be a great choice – as a partner in the project, the facility had an important contribution to the implementation of the planned activities at a high level.

Participation in the trip was free. The costs related to the implementation of the program, travel, accommodation and other aspects of the project were covered from the funds that ZSSiB obtained from the European Social Fund under the Knowledge Education Development Operational Program.

Preparation for mobility

The mobility program was developed in a quite ambitious way – and since the journey itself and functioning in a foreign environment is quite a challenge, all participants took part in a preparatory course before leaving. As part of the various forms of classes, students deepened their knowledge, increased their language skills or participated in pedagogical classes. As a result, they felt much more confident during the trip, and the acquired knowledge and competences contributed to the achievement of high-quality results of the mobility itself.

The preparation consisted of:

– 18-hour language classes, including English and Greek

– substantive classes, including cultural preparation and classes in vocational subjects related to the subject of mobility – 10 hours in total

– pedagogical classes – 5 hours.

The Great Greek Adventure – the  Mobility

We set off on April 3 on our way to Greece, to visit the Golden Sun Hotel in Nea Mesangala a day later. Although tired of the journey, we were looking forward to meeting the mentors for the first time! During the preview, we were presented with a detailed program for the following days and the requirements related to the results of work.

The subject of mobility was related to the creation of websites in the form of international glossaries – blogs, dedicated to the automotive industry and construction, respectively. During our first visit to the school, we met our Greek colleagues with whom we formed project teams. It was also a time to get to know each other – in the official part thanks to presentations about schools, in the less official part through joint sports activities and discussions. The Greeks turned out to be very open, and their kindness helped us overcome our reluctance to communicate in English.

During the following days of mobility, we took part in various activities that allowed us to better “bite into” the subject of mobility, get to know the host country and develop our competences. Of course, substantive classes and cooperation with the partner school were at the center. The mobility program was planned in such a way that every day we increased our knowledge and practical skills in creating websites, content planning and graphic design. We learned about the statistical data related to the use of the Internet in Poland and Greece, and on this basis we developed guidelines for the preparation of content for a blog. We got to know concepts such as content or SEO and learned how to verify trends among internet users. WordPress has no more secrets for us – as evidenced by the articles published on our blog! We also got to know graphic design tools like Canva. This is from the “technical” side – and what was the substantive one? During stationary and field classes, both groups increased their knowledge about the history and the present day of the construction and automotive industries. Everything has been planned in such a way that the students collect as much material and information as possible on their own, including during visits, city games or interviews. Thus, the construction group visited monuments and examples of architecture from different eras to identify key ancient, Mediterranean and Ottoman influences. Modern construction sites were also visited, and young people had the opportunity to learn about the construction law in Greece or the requirements related to housing in this country. The youth also participated in a lecture on modern building management with the use of digital technologies on the example of a “smarthotel”. The “car” group visited, among others The Technical Museum in Thessaloniki with a multimedia exhibition devoted to the automotive industry or the Automobile Museum in Korrinos, where you can see many vintage models as part of a private collection of cars downloaded from film sets. The students also carried out visits allowing them to get to know the present day of Greek motorization better, including, for example, the Peugot showroom in Katerini.

There were also many tasks for both groups related to raising general competences, including city games in Larisa and Katerini, which required students to collect information on their own, or robotics workshops. Outside of school hours, there were a lot of surprises waiting for the young people – amazing trips as part of the cultural program! We visited, among others monasteries in Meteora, recognized as one of the places of the greatest natural and architectural value in Europe, the town of Old Panteleimon, Litochoro and the Enipeas gorge, and the Olympic National Park or the medieval castle towering over the Olympic Riviera. The best (and sunniest) memories are of a cruise to the island of Paleo Trikeri. The all-day escapade did not let us get bored even for a moment! The view of dolphins in the sea, fun and animations on the ship, beautiful beaches or delicious Greek flavors – every minute was filled with wonderful experiences!

Material results

Almost two weeks in Greek, however, were primarily a time of hard work. As part of the mobility, students worked in the so-called the design method, taking responsibility for developing the effects indicated by the mentors at a high level. The youth carried out tasks in international groups composed of students from Poland and Greece. The result of their work is the website http://speak-with-engineer.pl/. It is an international service with sections dedicated to the construction and automotive industries. On the website you can also find practical Polish-English-Greek dictionaries, prepared for young people planning to implement educational projects or internships in Greece. The participants developed the content in three languages, as well as all graphic materials contained on the website.

The website also includes a website dedicated to mobility, presenting the most important information about the project and the trip itself. In addition, a promotional Facebook regarding the project was also created, and the participants were involved in creating content for daily reports on the school’s social media.