Loading

About the project

Grecka kooperacja – budowlańcy i mechanicy samochodowi podnoszą swoje kompetencje kluczowe w trakcie zagranicznego projektu”, czyli najważniejsze informacje na temat projektu mobilności ponadnarodowej uczniów

Zespół Szkół Samochodowych i Budowlanych im. Leonarda da Vinci w Głogowie przystąpił do realizacji projektu ponadnarodowej mobilności uczniów, uwzględniającego wyjazd edukacyjny do Grecji dla uczniów technikum. 

Międzynarodowy wymiar działalności naszej szkoły właśnie wkracza na nowy poziom – a to oznacza więcej ciekawych projektów skierowanych do uczniów! Do udziału w jednym z nich zaprosiliśmy uczniów klas II technikum, którzy w ramach inicjatywy zrealizują innowacyjny program edukacyjny podczas 2-tygodniowego wyjazdu do Grecji!

„Grecka kooperacja – budowlańcy i mechanicy samochodowi podnoszą swoje kompetencje kluczowe w trakcie zagranicznego projektu” to inicjatywa prowadzona w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów”, realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, IV Oś Priorytetowa Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.2. Programy mobilności ponadnarodowej. W związku z przedsięwzięciem szkoła otrzymała 247 200, 00 zł. Partnerem zagranicznym, pełniącym funkcję instytucji przyjmującej jest szkoła Mpakogianni z siedzibą w Larisie.

W dwóch mobilnościach udział wzięło łącznie 32 uczniów naszej szkoły z oddziałów: technik pojazdów samochodowych i technik budownictwa. W ramach mobilności uczestnicy zrealizowali program dydaktyczny poświęcony tworzeniu stron internetowych – interaktywnych słowniczków dla danej branży. Oprócz pogłębienia wiedzy przedmiotowej i zawodowej była to więc okazja do pozyskania nowych kompetencji cyfrowych, a także zwiększenia znajomości języka angielskiego, bowiem zajęcia odbywały się  w międzynarodowym środowisku, z udziałem uczniów instytucji przyjmującej. Oprócz wykładów i warsztatów stacjonarnych zaplanowano także szereg zajęć terenowych, wizytacji, wycieczek. Uczestnictwo w projekcie jest dla uczniów bezpłatne – a lista została ustalona na podstawie przeprowadzonej przez szkołę rekrutacji.

Wśród celów projektu, obejmujących społeczność uczniowską, możemy wymienić:

1. Podniesienie kluczowych kompetencji uczniów oraz wzmocnienie ich przygotowania do zdawania egzaminów maturalnych

– kompetencji kluczowych: zakresie rozumienia i tworzenia informacji, wielojęzyczności, matematyczne oraz kompetencje w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii, cyfrowe, cyfrowe, obywatelskie; w zakresie przedsiębiorczości, świadomości i ekspresji kulturalnej.

– wiedzy, kompetencji i umiejętności w obrębie przedmiotów z podstawy programowej,

– wiedzy, kompetencji i umiejętności w obrębie przedmiotów kształcenia zawodowego.

2. Wsparcie uczniów o mniejszych szansach edukacyjnych i umożliwienie im wszechstronnego rozwoju w oparciu o atrakcyjne metody dydaktyczne.

 

Greek cooperation – builders and car mechanics improve their key competences during a foreign project “, that is the most important information about the transnational mobility project of students

Complex of Automotive and Construction Schools for them. Leonardo da Vinci in Głogów started the project of transnational student mobility, including an educational trip to Greece for students of technical secondary school.

The international dimension of our school’s activities is just entering a new level – and this means more interesting projects for students! We invited students of 2nd grade of technical secondary school to participate in one of them, who as part of the initiative will implement an innovative educational program during a 2-week trip to Greece!

“Greek cooperation – builders and car mechanics improve their key competences during a foreign project” is an initiative carried out under the project “Transnational student mobility”, implemented by the European Social Fund under the Operational Program Knowledge Education Development, Priority Axis IV Social innovation and cooperation transnational, Measure 4.2. Transnational mobility programs. In connection with the project, the school received PLN 247,200.00. The foreign partner acting as the host institution is the Mpakogianni school based in Larissa.

A total of 32 students from our school from the following departments: motor vehicle technician and construction technician participated in two mobilities. As part of the mobility, participants carried out a didactic program devoted to creating websites – interactive dictionaries for a given industry. In addition to deepening the subject and professional knowledge, it was an opportunity to acquire new digital competences, as well as to increase the knowledge of the English language, because the classes were held in an international environment, with the participation of students of the host institution. In addition to lectures and stationary workshops, a number of field activities, visits and trips are also planned. Participation in the project is free for students – and the list has been established on the basis of the recruitment conducted by the school.

Among the goals of the project, involving the student community, we can mention:

1. Raising the key competences of students and strengthening their preparation for passing matura exams

– key competences: understanding and creating information, multilingualism, mathematics and competences in the field of life sciences, technology and engineering, digital, digital, civic; in the field of entrepreneurship, cultural awareness and expression.

– knowledge, competences and skills within the core curriculum subjects,

– knowledge, competences and skills within the subjects of vocational education.

2. Supporting students with fewer educational opportunities and enabling them to develop comprehensively based on attractive didactic methods.